Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Brevvännerna välkomnar regeringens betänkande ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” (SOU 2019:4). Förslaget syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Vi ser att rapporten ligger i linje med den verksamhet som Brevvännerna är i full gång med att utveckla och visar här en genomgång av fyra utvalda delar av betänkandet. 

1) Introducera eleverna för generell karriärvägledning

SOU 2019:4

Med generell karriärvägledning avses den verksamhet som bidrar till att utveckla elevernas kunskaper om arbetslivet och om villkoren på arbetsmarknaden. Vägledningen syftar till att ge eleverna den kompetens som behövs för att organisera utbildnings- och yrkesinformation i relation till egna intressen, förmågor och drivkrafter. Karriärvägledning har därför en viktig roll när det gäller att rusta barn och ungdomar för ett allt mer föränderligt och komplext arbetsliv (sid 16). Många unga saknar kännedom om vad arbetslivet innebär eller kopplingen mellan skolans ämnen och arbetslivet. Flera av de ungdomar utredningen träffat uttrycker att en sådan koppling hade kunnat stärka motivationen för skolarbetet under tiden i grundskolan, och att de hade kunnat göra val som passat dem bättre, om de haft mer kännedom om såväl arbetslivet som om sig själva i förhållande till alternativen (sid 213-214).

Brevvännerna

Vår metod grundar sig i kontakt med representanter från arbetsmarknaden genom brevväxling mellan skolelever och personer från organisationer från olika delar av samhället. Genom våra samarbeten ska vi erbjuda eleverna en direktkontakt med en bredd av sektorer, för att öppna upp för eleverna att inspireras och få konkret inblick i olika yrkeskategorier. På så vis stöttar vi lärare och elever i karriärvägledning. 

2) Stöd till läraren i den dagliga undervisningen

SOU 2019:4

En av orsakerna till att denna integrering i den dagliga undervisningen inte sker idag är att det i dag saknas utrymme i undervisningen. En annan orsak till att vägledningsfrågor sällan integreras i undervisningen är att många lärare tycker att det är svårt och saknar stöd för genomförandet. Stödet i kurs- och ämnesplaner är otillräckligt i förhållande till läroplanernas mål. För att detta ska vara möjligt krävs även att lärprocessen börjar tidigt och pågår kontinuerligt under hela skoltiden (sid 20). Lärare behöver verktyg för hur man kan väva in kunskaper om arbetslivet och det omgivande samhället i undervisningen (sid 25-26). Erfarenheterna visar att när lärare, ofta med förhållandevis enkla medel, arbetar med kopplingen mellan ämnet och omvärlden får det positiv inverkan på elevernas lärande och den inre motivation premieras. Eleverna har då fått syn på nyttan med olika ämnen. Lärare kan även bekräfta att måluppfyllelsen har ökat (sid 220-221).

Brevvännerna

Vårt metodmaterial inkluderar brev från samarbetsorganisationer, men även en lärarhandledning som ger läraren förslag på användning i klassrummet. Genom att integrera yrkesvägledningen i den övriga undervisningen med en naturlig koppling till ämnesplanen behöver inte läraren leta efter extra tid i planeringen för att lägga till separat karriärvägledning. Vi erbjuder material för lärare i mellan- och högstadiet, då vi, precis som rapportförfattarna, anser att det är en process som bör börja tidigt, och kontinuerligt fortsätta under hela studietiden.

3) Samverkan med det omgivande samhället

SOU 2019:4

Trots att många påtalar behovet och värdet av samverkan mellan skolan och externa aktörer som till exempel lokala näringsidkare och föreningar, har det funnits svårigheter att genomföra detta i praktiken. En väl organiserad samverkan kan leda till att resurser används mer effektivt och ger en ökad samhällsnytta. Utredningen bedömer därför att frågan om samverkan är av så stor vikt att den bör bli föremål för systematisk och långsiktig planering i huvudmännens plan för karriärvägledningen (sid 25).

Brevvännerna

Vår samverkansmodell är grunden i vår Brevmetod för att skapa ökad kontakt mellan arbetslivet, samhället och skolan.

4) Verka för jämställdhet och jämlikhet

SOU 2019:4

Trots höga ambitioner när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor har Sverige en könsuppdelad arbetsmarknad. Könssegregeringen är hög i jämförelse med de flesta övriga europeiska länder. För elever från studieovana hem har studie- och yrkesvägledningen särskilt stor betydelse för att bryta traditionella valmönster utifrån idéer grundade i kön, kulturell tillhörighet och socioekonomisk bakgrund. Det krävs en mångfald av åtgärder under hela skoltiden och lärarna måste kontinuerligt visa på möjliga framtidsvägar som vidgar elevernas perspektiv (sid 156-158).

Brevvännerna

Genom att erbjuda lärare vårt material, får elever kontakt med representanter från arbetsmarknaden från en bredd av sektorer. På så vis erbjuds eleverna en variation av vägar för framtida yrkesval, och vi motverkar traditionella val på grund av könstillhörighet. 

Julia Tengblad Söder, 2019-02-18