Regeringen vill öka kunskapen om Agenda 2030 och de nationella miljömålen i skolan

Brevvännerna välkomnar regeringens beslut att ge Skolverket i uppdrag att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen, kopplar till skolans styrdokument. Syftet är att öka kunskapen om hur hållbar utveckling kan integreras i undervisningen.

Regeringen vill ge huvudmän och skolpersonal ökad kännedom om Agenda 2030 och de nationella miljömålen och därmed förbättra förutsättningarna för att utbildning för hållbar utveckling med dess tre dimensioner (ekonomisk, social och ekologisk) ska kunna ingå i undervisningen.

Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av Agenda 2030 är att hela samhället deltar.

Skolan har en central roll att sprida kunskap om de globala och nationella målen till eleverna så att vi tillsammans kan nå en hållbar och rättvis framtid.

– Anna Ekström, utbildningsminister

Brevvännernas metod har utvecklats för just detta – en ökad integrering mellan skola och samhälle – för att tillsammans verka för en hållbar samhällsutveckling. Vi anser att hållbarhet inte är ett ämne i sig, utan någonting som bör appliceras inom alla ämnen, och som regeringen nu ger i uppdrag till Skolverket att samordna med skola och huvudmän.

Vi ser att våra brev stöttar lärare i att undervisa inom hållbar utveckling då de ger läraren ett konkret material som direkt anknyter till en samhällsaktör som verkar inom ett specifikt område för hållbar utveckling. På så vis är Brevvännerna den koordinerande parten mellan skola och samhälle – vi sprider det goda arbete som sker och tillgängliggör samhällets insatser inom hållbar utveckling för lärare och elever i skolan.

Julia Tengblad Söder, 2019-05-07